Всі новини

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЦВК

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Виборчого кодексу України стосовно участі місцевих організацій політичних партій у формуванні виборчих комісій на місцевих виборах
25 жовтня 2020 року
Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) стосовно участі місцевих організацій політичних партій у здійсненні виборчих процедур у ході організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
1. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (частина четверта статті 15 Конституції України).
Відповідно до частин першої, другої статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Статтею 36 Конституції України встановлено, що громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах.
2. Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади Українським народом, а виборчі права громадян України – це гарантовані Конституцією України та законами України їхні права на участь у виборах, які проводяться в Україні в обсязі і порядку, передбачених виборчим законодавством (стаття 1, частини перша, четверта статті 6 Кодексу).
Частиною першою статті 38, статтею 64 Основного Закону України встановлено, що громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
3. Правові засади діяльності політичних партій в Україні визначає Закон України “Про політичні партії в Україні”, відповідно до статті 1 якого право громадян на свободу об’єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.
Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.
Права політичних партій регламентує стаття 12 зазначеного Закону, серед яких, зокрема, право вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України та брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України.
Частиною восьмою статті 10 Закону України “Про політичні партії в Україні” передбачено, що обласні, міські, районні організації, первинні осередки партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.
За позицією Міністерства юстиції України, викладеною у листі від 31 липня 2020 року № 34122/15958-26-20/8.4.4, місцеві організації політичних партій, які зареєстровані до встановлення нового адміністративно-територіального устрою, можна вважати такими, що поширюють свою діяльність на відповідні новоутворені адміністративно-територіальні одиниці.
4. Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-ІХ призначено чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (крім визначених пунктами 2 і 3 цієї Постанови) на неділю, 25 жовтня 2020 року.
5. Частиною першою статті 203 Кодексу передбачено, що склад територіальних виборчих комісій формується за поданнями зареєстрованих у встановленому законом порядку місцевих організацій партій.
Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій мають:
1) місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
2) місцева організація партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори;
3) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація партії (частина друга статті 203 Кодексу).
6. Згідно з частинами четвертою, шостою, сьомою статті 203 Кодексу Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (крім міст в Автономній Республіці Крим), районних у містах Києві, Севастополі виборчих комісій не пізніш як за сімдесят п’ять днів до дня чергових виборів (до 10 серпня 2020 року включно). Подання кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити обласні, районні, міські, районні в містах Києві, Севастополі (у разі їх відсутності у структурі відповідної партії – міська міст Києва, Севастополя) організації партій, зазначених у частині другій статті 203 Кодексу, а в разі їх відсутності у структурі відповідної партії – обласна організація цієї партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Такі подання вносяться не раніше ніж за дев’яносто днів (з 27 липня 2020 року) та не пізніш як за вісімдесят днів до дня чергових виборів (до 5 серпня 2020 року включно).
Районні виборчі комісії формують склад сільських, селищних виборчих комісій у відповідному районі не пізніш як за шістдесят днів до дня чергових виборів (до 25 серпня 2020 року включно). Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити районні організації партій, указаних у частині другій статті 203 Кодексу, а в разі їх відсутності у структурі відповідної партії – обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
Міські виборчі комісії (у містах з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя) формують склад районних у місті виборчих комісій не пізніш як за шістдесят днів до дня чергових виборів (до 25 серпня 2020 року включно). Подання до складу відповідних територіальних виборчих комісій можуть вносити міські організації партій, зазначених у частині другій статті 203 Кодексу, а в разі їх відсутності у структурі відповідної партії – обласна чи республіканська в Автономній Республіці Крим організація цієї партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
7. Враховуючи зміну адміністративно-територіального устрою України, Міністерство юстиції України у своїх роз’ясненнях стосовно правосуб’єктності місцевих організацій політичних партій висловило позицію, щодо таких випадків:
“1) Політична партія має одну зареєстровану районну організацію, територія діяльності якої поширюється на частину території району, утвореного згідно з Постановою (Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX). У цьому випадку районна організація уповноважена звернутися до ЦВК з поданням щодо кандидатур до складу відповідної виборчої комісії та висуванням кандидатів у депутати у відповідній новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці;
2) Політична партія має кілька зареєстрованих районних організацій, територія діяльності яких поширюється на частину території району, утвореного згідно з Постановою (Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX). Якщо з відповідним поданням до ЦВК звернулася лише одна з таких районних організацій, таке подання слід розглядати як документ уповноваженого суб’єкта та опрацьовувати у встановленому порядку;
3) Політична партія має кілька зареєстрованих районних організацій, територія діяльності яких поширюється на частину території району, утвореного згідно з Постановою (Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX). Якщо з відповідними поданнями (пропозиції за якими не є ідентичними) до ЦВК звернулося дві або більше районних організацій, то застосовуючи аналогію норми частини четвертої статті 203 Виборчого кодексу України, у такому разі слід керуватися відповідним поданням обласної організації”.
При цьому Міністерство юстиції України зауважило, що “тотожність назви місцевої організації політичної партії із назвою новоутвореного району (наприклад, якщо у Білоцерківському районі зареєстровано Білоцерківську районну організацію політичної партії) не створює відповідної переваги (пріоритету) у разі звернення такої організації з поданням до ЦВК одночасно з іншою районною організацією, територія діяльності якої поширюється на частину відповідного нового району (наприклад, Таращанською районною організацією політичної партії)”.
8. Із системного аналізу законодавства України, беручи до уваги роз’яснення Міністерства юстиції України від 31 липня 2020 року як уповноваженого органу з питань реєстрації політичних партій, контролю за їх діяльністю, враховуючи принцип незалежності партійної діяльності та необхідності забезпечення реалізації виборчих прав, з метою забезпечення дотримання рівних прав і можливостей щодо участі у виборах під час утворення (формування складу) територіальних виборчих комісій для організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року суб’єктом внесення подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій у встановлених Кодексом випадках є:
1) міська або районна організація політичної партії, зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній територіальній громаді, територія якої затверджена розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 707 – 730 або відповідному районі, утвореному пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807IX, після набрання чинності указаними розпорядженнями Уряду та Постановою Верховної Ради України (далі – зареєстрована після змін адміністративно-територіального устрою України) – до складу відповідної міської, районної виборчої комісії (в такому разі відповідна обласна організація цієї партії не є належним суб’єктом внесення кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій);
2) обласна організація політичної партії – в разі відсутності у структурі партії відповідної міської, районної організації, зареєстрованих після змін адміністративно-територіального устрою України – до складу відповідної міської, районної виборчої комісії.
3) будь-яка зареєстрована до змін адміністративно-територіального устрою районна, міська (міст обласного значення) організація політичної партії, територія діяльності якої поширюється на частину території новоутвореного району – до складу відповідної районної виборчої комісії. Таке подання не враховується якщо з відповідними поданнями (пропозиції в яких є неідентичними) звернулися дві або більше районних, міських організацій політичної партії або в разі внесення подання від обласної організації цієї партії.
4) міська організація політичної партії, зареєстрована до змін адміністративно-територіального устрою, територія діяльності якої поширюється на частину території міської територіальної громади – до складу відповідної міської виборчої комісії. Таке подання не враховується у разі внесення відповідного подання від обласної організації цієї партії.
9. Враховуючи положення статті 203 Кодексу, відповідно до яких в разі відсутності у структурі відповідної партії міської, районної організації кандидатури до складу відповідної територіальної виборчої комісії вносить обласна організація цієї партії згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм, у разі:
1) одночасного внесення подань міською або районною організацією політичної партії, зареєстрованою після змін адміністративно-територіального устрою України та обласною організацією цієї політичної партії враховується відповідне подання міської або районної організації політичної партії;
2) одночасного внесення подань міською або районною організацією політичної партії, зареєстрованою до змін адміністративно-територіального устрою, та обласною організацією цієї політичної партії враховується подання обласної організації політичної партії;
3) одночасного внесення подань (пропозиції в яких є неідентичними) декількома міськими, районними організаціями політичної партії, зареєстрованими до зміни адміністративно-територіального устрою, територія діяльності яких поширюється на частину території одного новоутвореного району, такі подання не підлягають врахуванню;
Таким чином, у разі внесення подання обласною організацією політичної партії зазначене подання враховується незалежно від існування в структурі цієї політичної партії міських та районних організацій, зареєстрованих у встановленому законом порядку до набрання чинності Постановою та розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 707 – 730.
10. Відповідно до частини першої статті 204 Кодексу право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають:
1) місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання;
2) місцева організація політичної партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори.
3) місцеві організації політичних партій, від яких зареєстровано кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше) рад;
4) кандидати в депутати сільських, селищних, міських (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) рад;
5) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови.
При цьому в разі, якщо до складу дільничної виборчої комісії одночасно внесено подання щодо кандидатур від двох і більше місцевих організацій однієї політичної партії, то до складу такої комісії підлягає включенню кандидатура від місцевої організації політичної партії вищого щодо інших організацій партії рівня.
Отже, включенню до складу дільничних виборчих комісій підлягають кандидатури від місцевої організації політичної партії вищого щодо інших організацій партії рівня, внесені з урахуванням положень цього Роз’яснення.
Секретар засідання
Центральної виборчої комісії О. БОЯРЧУК
⚡️Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 1 серпня 2020 року № 156⤵️