Всі новини

Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад

Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії є підзвітними раді і відповідальними перед нею, їхня система визначається радою самостійно з урахуванням важливості проблем економічного, соціально-культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також інших факторів.

Як правило, утворюються постійні комісії з питань:

 • бюджету та соціально-економічного розвитку;
 • землекористування;
 • комуналь­ної власності;
 • регламенту та депутатської етики;
 • підприємництва та промисловості;
 • транспорту та зв’язку;
 • охорони здоров’я та соціального захисту;
 • житлово-комунального господарства;
 • еко­логічної політики.

В селах і селищах утворюються зазвичай чотири-п’ять постійних комісій, які охоплюють усі напрями діяльності. В районних, обласних і міських радах (міст обласного значення) перелік постійних комісій значно більший, вони створюються з урахуванням специфіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Місцеві ради можуть встановлювати мінімальний кількісний склад постійної комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Із складу членів комісії обирається заступник голови і секретар постійної комісії. Для вивчення питань, розробки проектів рішень ради постійна комісія може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах, виняток зроблено лише для голів постійних комісій з питань бюджету обласних рад, за їх рішенням вони можуть працювати на постійній основі. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної в місті (в разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.

Порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Постійні комісії здійснюють такі функції:

 • вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, які належать до відання ради;
 • контрольну;
 • номінаційну.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Здійснюючи контрольну функцію, постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконкому органів, а з питань, віднесених до відання ради, — місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та виконкому. В рамках номінаційної функції вони попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призна­чення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам, проводить розподіл функціональних обов’язків між ними, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, підписує проекти рішень місцевої ради та інші документи, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Основною організаційною формою роботи постійних комісій є засі­дання, яке скликається в міру необхідності (як правило, один раз на місяць) і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як поло­вина від загального складу комісії. Порядок скликання позачергових засідань визначається положенням про постійні комісії. У засіданні постійної комісії беруть участь депутати — члени комісії, інші депутати (з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загаль­ного складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсут­ності — заступником голови або секретарем комісії. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, під­приємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених ра­дою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Питання про утворення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом у порядок денний сесії ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдан­ня, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

Регламенти деяких рад визначають додаткові умови створення таких комісій.

Зокрема, в рішенні про створення тимчасової контрольної комісії мають бути зазначені:

 • назва комісії;
 • мета і завдання комісії;
 • порядок призначення її голови;
 • персональний склад комісії;
 • період часу діяльності комісії (на певний період) або на час виконання певної роботи;
 • додаткові права (якщо це необхідно), делеговані радою комісії; витрати на кадрове, правове, матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення роботи комісії;
 • обсяг коштів (їх джерела), що виділяються в розпорядження комісії для сплати робіт і послуг юридичних і фізичних осіб.

Основною формою роботи контрольних комісій є закриті засідання.

Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, а також залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою.

Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк надає останній письмовий звіт і пропозиції щодо роботи, яка виконана, а також підготовлені нею відповідні проекти актів ради та інші матеріали, що розповсюджуються серед депутатів.

Члени комісії можуть висловлювати особисту думку.

Після обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях і на пленарному засіданні рада приймає рішення на підставі наданих комісією матеріалів або дає доручення комісії продовжити роботу з визначенням нових строків.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняють­ся з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка її створила.