Децентралізація

Інвентаризація майна об’єднаних територіальних громад

Процес об’єднання територіальних громад (ТГ) передбачає передачу об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) всього майна та всіх зобов’язань сільських, селищних, міських рад, які внаслідок цього припиняються,  відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року. Саме ОТГ є правонаступником усього майна, прав та обов’язків ТГ, що увійшли до її складу.

Головною особливістю інвентаризації у зв’язку з процесом об’єднання ТГ є обов’язковість її проведення та охоплення нею всіх без винятку матеріальних цінностей та зобов’язань. Також обов’язковою умовою здійснення такої інвентаризації є особлива ретельність та відповідальність усіх учасників цієї процедури. Оскільки від її результатів залежить, яке майно, за якою оцінкою та які зобов’язання і в якому обсязі отримають новоутворені ради ОТГ.

Усі суб’єкти господарювання, у тому числі й органи місцевого самоврядування, згідно з ст. 2 та ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводити інвентаризацію своїх активів та зобов’язань. Під час проведення інвентаризації, оформлення її результатів та регулювання інвентаризаційних різниць насамперед слід керуватися нормами Положення Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014 року. Цим нормативним документом визначено єдині вимоги до порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.

Припинення юридичної особи є підставою для обов’язкового проведення інвентаризації її активів та зобов’язань. Під час здійснення має бути перевірено і документально підтверджено наявність активів та зобов’язань, їх стан, відповідність критеріям визнання та оцінка. При цьому перевірка повинна забезпечити: — виявлення фактичної наявності активів та перевірку повноти відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; — установлення лишку або нестачі активів; — виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також активів, які не використовуються; — виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.

У випадку реорганізації органу місцевого самоврядування п.6; абз. 8 п. 7 розд. І Положення Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014 року передбачено проведення суцільної інвентаризації. Це означає, що така перевірка повинна охоплювати всі види зобов’язань та активів органів місцевого самоврядування, що припиняються, незалежно від їх місцезнаходження. Не є винятком і предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Окрім того, інвентаризації підлягають активи і зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках (об’єкти оперативної (операційної) оренди, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі, непередбачені активи та зобов’язання, бланки документів суворої звітності тощо). Водночас у зв’язку з процесом об’єднання ТГ проводити інвентаризацію майна комунальних підприємств, які знаходяться на території певної громади та фінансуються з її бюджету, не потрібно., оскільки майно цих підприємств не передається на баланс рад — головних садиб. У таких підприємств змінюється лише підпорядкування.

Важливим питанням є визначення строків проведення інвентаризації. Проте конкретні строки здійснення інвентаризації у випадку припинення юридичної особи чинним законодавством не встановлено. За результатами діяльності комісії з реорганізації має бути складено передавальний акт. Цей документ повинен містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів, включаючи зобов’язання, які оспорюються, відповідно до ч. 2 ст. 107 Цивільного Кодексу України.

Проведення інвентаризації в органах місцевого самоврядування, що припиняються, покладається на комісію з реорганізації. Відповідно до ч.4 ст.105 Цивільного Кодексу України саме до комісії з реорганізації (припинення юридичної особи) переходять всі повноваження щодо управління справами відповідної юридичної особи з моменту її призначення. При цьому новоутворена рада ОТГ залежно від потреби самостійно вирішує питання щодо кількості утворених комісій з реорганізації (припинення юридичної особи) та їх персонального складу.

До складу комісії з реорганізації (припинення юридичної особи) можуть входити представники як нової ради, так і тієї, що припиняється. Тоді як наявність у її складі представника бухгалтерської служби є обов’язковим. Персональний склад комісії з реорганізації (припинення юридичної особи) затверджується рішенням ради ОТГ про припинення діяльності відповідного органу місцевого самоврядування. У цьому рішенні також слід прописати покладення повноважень щодо здійснення інвентаризації на таку комісію.

Чинним законодавством передбачено можливість створення робочих інвентаризаційних комісій, якщо через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією (п. 2 розд. ІІ Положення Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014 року).

До складу таких комісій слід включити представників апарату управління, бухгалтерської служби та досвідчених працівників органів місцевого самоврядування, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери).

До тимчасових (робочих) комісій можуть входити і члени комісії з реорганізації.

До складу тимчасової (робочої) комісії матеріально відповідальні особи для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні, не включаються. Призначення голови і склад тимчасових (робочих) комісій має затвердити розпорядчим документом (наказом) новообраний очільник ради ОТГ.

Інвентаризація проводиться тільки повним складом комісії та за присутності матеріально відповідальної особи. Цього вимагає абз. 5 п. 1 розд. ІІ Положення Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014 року.

Підставою для проведення інвентаризації є розпорядження керівника установи — сільського, селищного, міського голови. Тому до початку здійснення інвентаризації необхідно оформити таке розпорядження.

У процесі інвентаризації комісія встановлює фактичну наявність активів шляхом обов’язкового їх підрахунку, зважування та обміру.

Оформлення матеріалів інвентаризації для фіксування наявності, стану та оцінки активів (у тому числі й тих, які належать іншим підприємствам та обліковуються поза балансом) застосовують Інвентаризаційні описи. Тоді як наявність готівки, грошових документів, бланки документів суворої звітності, фінансових інвестицій, відомості щодо повноти відображення дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрати і доходи майбутніх періодів показують в Акті інвентаризації. Інформацію про наявність активів наводять в описі за їх найменуваннями у розрізі місць зберігання та матеріально відповідальних осіб.

Акти інвентаризації заповнюють з урахуванням об’єктів інвентаризації. При цьому мають бути забезпечені ідентифікація таких об’єктів та їх співставлення з даними бухгалтерського обліку.

Усі матеріали інвентаризації мають бути оформлені з дотриманням вимог, передбачених Положенням Міністерства фінансів України «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» № 88 від 24.05.1995 року.

Для відображення результатів інвентаризації слід застосовувати форми документів, затверджені наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» № 572 від 17.06.2015 року.

Після оформлення інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) передають для перевірки до бухгалтерської служби установи. Вона, у свою чергу, визначає правильність підрахунків у матеріалах інвентаризації, проставляє кількісні та цінові показники у відповідних рядках і порівнює дані бухобліку з даними щодо фактичної наявності. Усі виявлені розбіжності між фактичною наявністю активів установи та обліковими даними наводять у звіряльних відомостях.

Основним підсумковим документом, який складають за результатами інвентаризації, є Протокол інвентаризаційної комісії. В ньому інвентаризаційна комісія відображає свої висновки щодо виявлених розбіжностей та пропозиції щодо їх врегулювання. Зокрема, у протоколі наводять: — причини нестач, втрат, лишків; — пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач із зазначенням причин виникнення та вжитих заходів щодо їх запобігання.

Керівник установи повинен розглянути та затвердити протокол інвентаризаційної комісії протягом 5 робочих днів після завершення інвентаризації. Така вимога передбачена в п. 2 розд. IV Положення Міністерства фінансів України «Про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014 року.

Питання до модуля