Децентралізація

Бюджетні питання, які постають перед об’єднаними територіальними громадами

Частина 1 Доходи бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ключова роль у розвитку фінансового забезпечення місцевого самоврядування належить бюджетній децентралізації, і на цій основі формування спроможного місцевого самоврядування з розширеними повноваженнями та сферами відповідальності.

Найважливіше при утворенні об’єднаних територіальних громад (далі ОТГ)– дотримання законодавства при формуванні та виконанні бюджетів цих громад.

Місцевий бюджет – це  план утворення і  використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування Отже, формування місцевого бюджету є одним з найважливіших питань для новоствореної ОТГ.

Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин стосовно місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України (далі – БКУ). Усі норми БКУ, котрі регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для всіх місцевих бюджетів, зокрема поширюються і на бюджети ОТГ, утворених згідно закону та перспективному плану формування територій громад. Особливості формування та  виконання бюджетів ОТГ визначено ч. 4 ст. 67 БКУ та п. 38 Прикінцевих та перехідних положень до нього.

ОТГ, які створені за законом та перспективним планом формування територій громад області, мають такі самі повноваження, як міста обласного значення та прямі міжбюджетні зносини з державним бюджетом.

СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Поза самоврядними повноваженнями органи самоврядування ОТГ виконують ті, що делеговані державою (утримання закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, соціального захисту та соціального забезпечення тощо).

Для належного виконання цих повноважень бюджети об’єднаних громад набувають освітню та медичну субвенції з державного бюджету.

Питання надання таких субвенцій урегульовано статтями 103-2 та  103-4 БКУ (розподіл цих субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у зумовленій сфері – згідно з МОН та МОЗ). Шляхи використання коштів зазначених субвенцій визначає Кабінет Міністрів України.

Формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1088; порядок її  розподілу – постановою КМУ від 14  січня 2015 р. № 6. По  медичній субвенції – Формула затверджена постановою КМУ від 19.08.2015 № 618; порядок її розподілу – постановою КМУ від 23.01.2015 № 11.

ОТГ отримують підтримку від держави як субвенцію на формування означеноїї інфраструктури, – згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної формації, – з  коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також завдяки іншим субвенціям та дотаціям із державного бюджету, якщо є підстави для надання та отримання визначених міжбюджетних трансферті.

Ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення: місцеві внутрішні запозичення; місцеві зовнішні запозичення, зокрема, завдяки кредитам (позикам). Але слід мати на увазі, що видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок загального фонду бюджету.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАНННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:

Рада ОТГ здійснює контроль за виконанням рішення про бюджет ОТГ (ст. 114 БКУ); облдержадміністрація забезпечує контроль за відповідність бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів ОТГ, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються в бюджетному процесі (п. 2 ч. 1 ст. 115 БКУ).

Перелік випадків порушення бюджетного законодавства визначено у ст. 116 БКУ.

Заходи впливу у разі порушення бюджетного законодавства визначені у ст. 117 БКУ.

Для створення бюджету ОТГ, насамперед, слід визначити із яких саме доходів та видатків може складатись її новий бюджет.

При формуванні бюджетів ОТГ слід враховувати, що:

1) доходи цих бюджетів визначаються згідно зі ст. ст.. 64, 69-1 БКУ, а бюджет розвитку ст.71 БКУ;

2) видатки та кредитування цих бюджетів визначаються статтями 89 і 91 БКУ;

3) відносини між цими бюджетами та державним бюджетом визначаються статтями 97, 99, 100, 102, 103-2 , 103-4 і 108 БКУ;

4) місцеві запозичення здійснюються відповідно до ст. 16 і ст. 74 БКУ.

ДОХОДИ:

Загальний фонд

ВИД ДОХОДУ Відсоток, якій належить зарахуванню НОРМА БКУ
податок на  доходи фізичних осіб (крім податку на  доходи фізичних осіб, визначеного п.  11 част. 2  ст.  29 БКУ),  що сплачується (перераховується) за Податковим кодексом України на  відповідній території 60 % п.1ч.1 ст.64
державне мито, яке зараховується за місцем вчинення дій та видачі документів 100% п. 15 ч. 1 ст. 64
акцизний податок із  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100% п. 16 ч. 1 ст. 64
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100% п. 18 ч. 1 ст. 64
податок на майно 100% п. 19 ч. 1 ст. 64
єдиний податок 100% п. 20 ч. 1 ст. 64
збір за  місця паркування транспортних засобів 100% п. 20-1 ч. 1 ст. 64
туристичний збір 100% п. 20-2 ч. 1 ст. 64
плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад 100% п.21 ч. 1 ст. 64
надходження від орендної плати за  користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є ОТГ 100% п.29 ч. 1 ст. 64
рентна плата за  користування надрами місцевого значення для видобування корисних копалин; рентна плата за  користування надрами заради не  пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водоймищ місцевого значення; рентна плата за  спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у вигляді деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Примітка: Такі платежі зараховуються до  бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) зазначених природних ресурсів, а  щодо водних об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника рентної сплати. 100% п.30 ч. 1 ст. 64
плата за  розміщення тимчасово вільних коштів 100% п. 31 ч. 1 ст. 64
орендна плата за  водні об’єкти (їх  частин),  що надаються в  користування за  умовами оренди місцевими радами і зараховується згідно з бюджетами ОТГ 100% п. 32 ч. 1 ст. 64
кошти від реалізації безгосподарчого майна (стосовно й такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за  заповітом і  за  законом, позбавлення їх права успадкування, неприйняття ними спадщини, а  також відмови її  прийняти), майна, одержаного територіальною громадою завдяки успадкуванню чи даруванню, а також валютних цінностей і грошових коштів, чиї власники невідомі 100% п. 33 ч. 1 ст. 64
концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є ОТГ (крім концесійних платежів, зазначених у п. 3 ч. 1 ст. 69-1 БКУ) 100% п. 34 ч. 1 ст. 64
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та  їх об’єднань,  що вилучається до  бюджету, в  порядку, визначеному відповідними місцевими радами 100% п. 35 ч. 1 ст. 64
плата за  надання інших адміністративних послуг,  що справляється за  місцем надання послуг 100% п. 36 ч. 1 ст. 64
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюються виконавчими органами рад ОТГ 100% п. 36- 1 ч. 1 ст. 64
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та громадських формувань, що здійснюються виконавчими органами рад ОТГ 100% п. 36-2 ч. 1  ст. 64
плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами рад ОТГ 100% п. 36-3 ч. 1  ст. 64
штрафні санкції за  порушення законодавства про патентування 100% п. 37 ч. 1 ст. 64
адміністративні штрафи та штрафні санкції за  порушення законодавства у  сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення 100% п. 37-1 ч. 1 ст. 64
адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та  виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в  установленому порядку адміністративними комісіями 100% п. 38 ч. 1 ст. 64
штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з  суб’єктами господарювання на  придбання товарів, робіт і  послуг за  рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів 100% п. 39 ч. 1 ст. 64
кошти отримані від надання учасниками процедури закупівель , як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам в чатсині здійснення закупівель, за рахунок коштів бюджетів ОТГ 100% п. 40 ч. 1 ст. 64
кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі на час укладання договору про закупівлю як  забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в  частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів ОТГ 100% п. 41 ч. 1 ст. 64
кошти, отримані підприємствами, установами та  організаціями,  що утримуються за  рахунок бюджетів об’єднаних територіальних громад за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння 80% п. 42 ч. 1 ст. 64
кошти, отримані підприємствами, установами та  організаціями,  що утримуються за рахунок бюджетів ОТГ за здане у вигляді брухту і залишків срібло 50% п. 42 ч. 1 ст. 64
Частина розміру плати за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює КМУ, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї 100% п. 43-1 ч. 1 ст. 64
інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів ОТГ згідно із законодавством   п. 44 ч. 1 ст. 64

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ВИД ДОХОДУ Відсоток, якій належить зарахуванню НОРМА БКУ
кошти за відшкодування втрат сільськогосподарського і  лісогосподарського виробництва 75% п. 2 ч. 1 ст. 69-1
концесійні платежі стосовно об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування згідно закону 100% п. 3 ч. 1 ст. 69-1
грошові стягнення за  шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону довколишнього природного середовища через господарську та іншу діяльність 50% п. 4 ч. 1 ст. 69-1
екологічний податок (окрім екологічного податку, визначеного пунктом  16–1 частини другої статті 29 цього Кодексу) 25% п. 4-1 ч. 1 ст. 69-1
власні надходження бюджетних установ,  що утримуються завдяки відповідному бюджету ОТГ 100% п. 6 ч. 1 ст. 69-1
цільові та  добровільні внески підприємств, установ, організацій і  громадян до місцевих фондів охорони природного довкілля 100% п. 7 ч. 1 ст. 69-1
надходження до  цільових фондів, утворених місцевими радами 100% п. 8 ч. 1 ст. 69-1
субвенції, що надаються з інших бюджетів, завдяки конкретно визначеним надходженням зі  спеціального фонду таких бюджетів 100% п. 9 ч. 1 ст. 69-1
повернення кредитів, наданих із  місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам 100% п. 10 ч. 1 ст. 69-1
повернення кредитів, наданих із  місцевих бюджетів молодим сім’ям та  одиноким молодим громадянам на  будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними 100% п. 11 ч. 1 ст. 69-1
Надходження в рамках програм допомоги і грантів Європецського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ   п. 12 ч. 1 ст. 69-1
інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України   п. 13 ч. 1 ст. 69-1

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

ВИД ДОХОДУ Відсоток, якій належить зарахуванню НОРМА БКУ
Дивіденди (дохід) нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність 100% п. 3 ч. 1 ст. 71
плата за надання місцевих гарантій (згідно ст. 17 БКУ) 100% п. 4 ч. 1 ст. 71
кошти пайової участі у  розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані за Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р. № 3038-VI 100% п. 4-1 ч. 1 ст. 71
кошти завдяки відчуженню майна,  що перебуває в  комунальній власності, зокрема і коштів од продажу земельних наділів несільськогосподарського призначення або прав на них 100% п. 5 ч. 1 ст. 71
капітальні трансферти (субвенції) з  інших бюджетів 100% п. 7 ч. 1 ст. 71
кошти від повернення кредитів, наданих з  обумовленого бюджету, та  відсотки, сплачені за  користування ними (крім надходжень, визначених у  п.  10 і  п.  11 част. 1 ст. 69-1 БКУ 100% п. 8 ч. 1 ст. 71
місцеві запозичення, здійснені за  визначеним БКУ порядком та іншими законами України 100% п. 9 ч. 1 ст. 71
кошти, які передаються з  іншої частини місцевого бюджету за рішенням місцевої ради 100% п. 10  ч. 1 ст. 71