Без категорії

Про роботу ДВК

Дільнична виборча комісія (далі – ДВК) відповідно до Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) є спеціальним колегіальним органом, уповноваженим організовувати підготовку та проведення місцевих виборів у межах відповідної виборчої дільниці.

Дільнична виборча комісія:

 • здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори;
 • отримує список виборців від органу ведення Державного реєстру виборців, складає список виборців у випадках, передбачених Кодексом, надає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених Кодексом, вносить до нього зміни;
 • забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, а також з рішеннями, опублікованими або оприлюдненими в інший спосіб ЦВК, відповідними територіальними виборчими комісіями, власними рішеннями та повідомленнями;
 • завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
 • забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;
 • організовує голосування на виборчій дільниці;
 • здійснює підрахунок голосів виборців;
 • складає протоколи про підрахунок голосів виборців;
 • визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадках, передбачених Кодексом;
 • розглядає звернення з питань підготовки місцевих виборів, організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Кодексом.

Член ДВК зобов’язаний:

 • додержуватися Конституції України, Кодексу та законів України з питань підготовки і проведення виборів;
 • брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 • виконувати рішення ДВК та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Голова, заступник голови, секретар або інші члени ДВК (не більше 2-х осіб) можуть виконувати свої повноваження у комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору. Рішення ДВК про виконання її членами повноважень на платній основі затверджується ТВК, яка утворила ДВК.

Такі члени ДВК на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи.

На час безпосереднього виконання обов’язків члена ДВК (участь у

засіданнях комісії, інших заходах на виконання Кодексу чи рішень комісії) на

 • брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд комісії;
 • виступати на засіданнях ДВК, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного засідання комісії, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 • безперешкодно відвідувати всі приміщення ДВК, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров’ю чи майну у зв’язку з виконанням обов’язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, визначеному законодавством.

Член ДВК має право:

Члену ДВК протягом часу його повноважень ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ агітувати за чи проти кандидатів на відповідних виборах, а також публічно оцінювати діяльність кандидатів, місцевих організацій партій (далі – організації партій) – суб’єктів виборчого процесу.

 • додержуватися Конституції України, Кодексу та законів України з питань підготовки і проведення виборів;
 • брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 • виконувати рішення ДВК та обов’язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

Член ДВК зобов’язаний:

членів ДВК поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством

для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.

Робота в ДВК не є підставою для скасування чи зменшення субсидій,

зняття з обліку в державній службі зайнятості тощо.

На членів ДВК не поширюється дія законодавства з питань

запобігання корупції.

Члени ДВК не є підлеглими голови комісії. Зобов’язати члена ДВК

вчинити певні дії може лише комісія шляхом прийняття відповідного рішення.

Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди затверджено постановою Кабміну Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 687.

Оплата роботи члена ДВК (у разі виконання обов’язків у комісії на платній основі) не може бути нижчою середньої заробітної плати за основним місцем роботи та більшою за розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови чи голови відповідної ради; пенсіонера або тимчасово непрацюючого – не нижче мінімальної заробітної плати.

Організація роботи ДВК унормовано статтями 36 – 37 Кодексу та Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року № 173.

Основною формою роботи ДВК є засідання.

Перше засідання ДВК проводиться не пізніш як на другий день після дня

прийняття рішення про її утворення. Перше засідання скликається головою ДВК, визначеним рішенням про утворення цієї виборчої комісії, або в разі невиконання головою цієї функції – заступником голови комісії, а в разі невиконання цієї функції головою та заступником голови комісії – секретарем виборчої комісії.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДВК

Засідання ДВК є повноважним за умови наявності кворуму – присутності більше половини членів комісії від її складу

ВАЖЛИВО! Член ДВК має право вимагати надання (не пізніше наступного засідання комісії) протоколу засідання для ознайомлення та підписання. Протокол засідання ДВК також може бути наданий для ознайомлення суб’єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

Голова ДВК (головуючий на засіданні) на початку засідання або початку

розгляду питання оголошує кількість присутніх членів ДВК, список

запрошених осіб та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні

без дозволу чи запрошення, представників ЗМІ.

На засіданнях ДВК, у тому числі при підрахунку голосів, на виборчій дільниці в день виборів мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення лише такі особи:

 • члени виборчих комісій вищого рівня (ЦВК, ТВК);
 • працівники Секретаріату ЦВК, Служби розпорядника ДРВ;
 • кандидати на відповідних місцевих виборах, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організацій партій – суб’єктів виборчого процесу, офіційні спостерігачі від кандидатів, організацій партій (не більше однієї особи від одного кандидата, однієї організації партії);
 • офіційні спостерігачі від громадських організацій (не більше двох осіб від

однієї громадської організації);

 • офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;
 • представники ЗМІ (не більше двох осіб від одного ЗМІ).

ДВК може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні особи, якщо вона неправомірно перешкоджає його проведенню. Рішення про позбавлення права присутності на засіданні ДВК приймається не менше ніж 2/3 голосів від складу комісії.

УВАГА! Рішення про позбавлення права присутності на засіданні ДВК

має виключно одноразову дію і жодним чином не означає позбавлення права

такої особи бути присутньою на засіданнях ДВК в подальшому.

ВАЖЛИВО! ЧЛЕН ДВК НЕ МОЖЕ БУТИ ВИДАЛЕНИЙ ІЗ

ЗАСІДАННЯ ДВК

Рішення ДВК приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії. На засіданні ДВК у день голосування, у тому числі при підрахунку голосів виборців на дільниці, у разі присутності менше ніж 2/3 членів комісії від її складу

рішення ДВК приймається не менше ніж 2/3 голосів від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

Постанова ДВК повинна містити:

 • найменування комісії (наприклад, дільнична виборча комісія з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці № 740362);
 • найменування постанови (повинно бути лаконічним та відображати її основний зміст. Якщо в рішенні комісії йдеться про кілька питань, найменування може бути узагальненим);
 • дату, час та місце її прийняття і порядковий номер;
 • мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;
 • посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову ЦВК, ТВК чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;
 • резолютивну частину, яка складається із пунктів і підпунктів (резолютивна частина являє собою рішення ДВК, викладене у формі висновку, із зазначенням завдань і заходів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питання, що розглядається. У разі потреби резолютивна частина може містити вказівки на необхідність доведення змісту рішення до суб’єктів, на яких поширюється дія рішення, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, а також строки його виконання та додатки);
 • постанова ДВК підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (засідання), із зазначенням посади, ініціалу імені і прізвища особи, яка підписала документ. Додатки до постанови підписує секретар комісії (секретар засідання).

УВАГА! Документи, заяви і скарги, що надійшли до ДВК, мають право

приймати голова, заступник голови, секретар або інші члени комісії, уповноважені на це рішенням ДВК. Усі документи, подання, заяви і скарги приймаються та реєструються в ДВК у Журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії.

ВАЖЛИВО! Кодекс (розділ ХІ) не відносить ДВК до суб’єктів розгляду скарг. Заява, подана до ДВК, розглядається впродовж 5-ти днів (крім, випадків, передбачених Кодексом, наприклад: заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців – 1 день; заяви виборця про забезпечення голосування за місцем його перебування у зв’язку із нездатністю пересуватися самостійно – до 24 жовтня 2020 року; заяви, подані в день голосування, – невідкладно після завершення голосування).

РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ ВИБОРЦІВ

Попередні та уточнені списки виборців для звичайних виборчих дільниць

складаються та виготовляються органами ведення Державного реєстру

виборців (далі – ДРВ). До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах

виповниться 18 років і які мають право голосу на відповідних виборах та відносяться до цієї виборчої дільниці згідно з відомостями ДРВ.

Попередній список виборців передається ДВК до 13 жовтня 2020 року включно (в приміщенні органу ведення ДРВ не менш як 3 членам ДВК (одним з яких має бути голова комісії, а в разі неможливості – заступник голови чи секретар ДВК). ДВК наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні комісії.

ВАЖЛИВО! Виборець може бути включений до списку виборців

тільки на одній виборчій дільниці.

Уточнений список виборців на паперовому носії передається ДВК не

пізніше 22 жовтня 2020 року включно. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар ДВК на підставі рішення суду та повідомлення органу ведення Реєстру.

У день голосування зміни до уточненого списку виборців не

вносяться.

Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування ДВК 24 жовтня 2020 року на своєму засіданні виготовляє ВИТЯГ ІЗ СПИСКУ ВИБОРЦІВ.

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години 23 жовтня 2020 року подає до ДВК власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі. До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Заява виборця про бажання голосувати за місцем його перебування

реєструється в журналі ДВК для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування. Перевірка факту тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно здійснюється до прийняття на засіданні ДВК рішення щодо включення

виборця до витягу зі списку виборців, яке проводиться не раніше 12 години

24 жовтня 2020 року.

Прізвища, імена (усі власні імена), по батькові (за наявності) членів ДВК, які перевіряли факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, а також результат перевірки зазначаються у журналі ДВК для реєстрації заяв виборців про бажання голосувати за місцем перебування (графи 7, 8).

ВИТЯГ ЗІ СПИСКУ ВИБОРЦІВ невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні ДВК.

УВАГА! Член ДВК зобов’язаний 24 жовтня 2020 року проконтролювати процес складання ВИТЯГУ ІЗ СПИСКУ ВИБОРЦІВ, перевірити у відповідному журналі, чи дійсно надходили від виборців заяви з проханням забезпечити голосування за місцем перебування.

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА БЮЛЕТЕНІВ

Виготовлення бюлетенів забезпечують ТВК, які встановлюють результати відповідних місцевих виборів (Порядок виготовлення бюлетенів та їх передачі відповідним ТВК і ДВК врегульовано постановою ЦВК від 2 жовтня 2020 року № 330). Міська (міста без районного поділу), районна в місті, сільська, селищна ТВК передає бюлетені ДВК не раніше 22 жовтня 2020 року. Від імені ДВК бюлетені приймають не менш як три члени ДВК. Разом з бюлетенями представникам кожної ДВК, які отримали бюлетені, надається витяг із протоколу ТВК про передачу ДВК бюлетенів, підписаний

головою і секретарем ТВК та трьома членами ДВК, які отримали бюлетені,

засвідчений печаткою ТВК.

Члени ДВК транспортують отримані бюлетені до приміщення ДВК у супроводі поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням ТВК,  співробітників СБУ, на яких покладається обов’язок охорони бюлетенів. Приймання бюлетенів ДВК відбувається на її засіданні невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені. Бюлетені приймаються окремо та почергово для кожних місцевих виборів і для кожного виборчого округу. Секретар, а в разі його відсутності – визначений рішенням комісії член комісії розпаковує упаковку та проставляє у визначених місцях кожного бюлетеня печатку ДВК.

Визначений рішенням ДВК член за необхідності (у разі якщо бюлетені виготовлено без зазначення номерів виборчих дільниць) проставляє на кожному бюлетені у визначеному місці номер виборчої дільниці.

На виборчих дільницях, утворених на території населених пунктів (сіл,

селищ, міст), що входять до складу міської територіальної громади (міста з районним поділом), але не входять до складу районів у місті, визначений рішенням ДВК член на кожному бюлетені з виборів відповідного міського голови на місці зазначення територіального виборчого округу проставляє прочерк.

Інший визначений рішенням ДВК член перераховує отримані бюлетені для кожних місцевих виборів та для кожного виборчого округу окремо, перевіряючи відповідність номерів (позначень) виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, номер виборчої дільниці, а також наявність відбитка печатки комісії.

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА БЮЛЕТЕНІВ

Під час підрахунку бюлетенів визначений ДВК член комісії рахує бюлетені вголос.

Інші члени ДВК спостерігають за підрахунком виборчих бюлетенів. При підрахунку бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

УВАГА! У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості бюлетенів, зазначеній у витягу з протоколу ТВК про передачу ДВК бюлетенів, ДВК приймає рішення про встановлення причини такої розбіжності та складає про це акт у двох примірниках.

Перший примірник акта обов’язково додається до першого примірника відповідного протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. За наявності розбіжності між підрахованою кількістю фактично отриманих ДВК бюлетенів і зазначеною у витягу із протоколу ТВК про передачу ДВК бюлетенів, вважається, що ДВК отримала бюлетені у кількості, встановленій їх перерахуванням на її засіданні та зафіксованій в акті про розбіжності і в протоколі засідання ДВК. Бюлетені зберігаються у приміщенні ДВК в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні ДВК стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки ДВК і постійно (до початку підготовчого засідання комісії) перебуває під охороною поліцейського.

УВАГА! ТВК може прийняти рішення про внесення змін до

виборчого бюлетеня у зв’язку з:

– скасуванням реєстрації кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

– вибуття з балотування кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з балотування;

– скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати від організації партії у єдиному багатомандатному окрузі.

У такому випадку рішення ТВК передається ДВК для внесення

відповідних змін до бюлетенів шляхом використання штампа «ВИБУВ».

ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО БЮЛЕТЕНЯ БЕЗ РІШЕННЯ ТВК

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!